suma: 0,00 zł do kasy
Gwarancja, Reklamacje i Zwroty

REGULAMIN RĘKOJMI I ZWROTU TOWARÓW PO ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERENTOWYM LIMITEDBUY (WAŻNY OD DNIA 1 MAJA 2020 R. )

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki oraz zasady rękojmi i zwrotu towarów zakupionych w sklepie internetowym www.limitedbuy.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) po odstąpieniu od Umowy sprzedaży.  Sklep Internetowy prowadzony przez Sprzedawcę jest platformą sprzedażową, za pośrednictwem której Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem której Klient ma możliwość zapoznania się oraz zawarcia umowy Sprzedaży, na Towary prezentowane przez Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientom odpowiednie narzędzia systemowe, teleinformatyczne, technologiczne, zaś dochodzenie roszczeń tytułem rękojmi oraz zwrot Towarów odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

 

 • 1 Definicje
 1. Dostawa- oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 2. Dostawca-oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
  1. firmę kurierską;
  2. operatora skrytek pocztowych (paczkomat).
 3. Infolinia Konsumencka
 4. Klient-oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 5. Konsument-oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący – Klient, który zawarł Umowę sprzedaży
 7. Przedsiębiorca-oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin
 9. Sprzedawca-oznacza LIMITEDBUY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Tychach (43-100) ul. Przemysłowa 60, NIP: 6462971540, REGON 380517757, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzącego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000736536
 10. Strona Internetowa Sklepu-oznacza stronę internetową prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem: limitedbuy.pl.
 11. Towar-oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12. Umowa sprzedaży-oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, między Kupującym a Sprzedawcą.
 • 2 Rękojmia
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W przypadku natomiast Towarów używanych, niepełnowartościowych (np. pochodzących z ekspozycji lub zwrotu), Sprzedawca każdorazowo informuje Kupującego w szczególności o ewentualnych widocznych śladach używania. Mając powyższe na uwadze, każdy Towar, zarówno nowy, używany jak i pochodzący z ekspozycji lub zwrotu, prezentowany przez Sprzedawcę jest odpowiednio opisany.
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Jeżeli Kupującym jest Konsument może on zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj
  i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod
  uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny
  sposób zaspokojenia. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 4. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad
  albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany
  wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć
  wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym
  sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową 
  sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 5. Przy sprzedaży między Przedsiębiorcami Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 6. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca. Reklamacja towaru wadliwego będzie rozpatrywana po przedstawieniu przez Kupującego dowodu zakupu towaru od Sprzedawcy. Za dowód taki w szczególności uznaje się paragon lub Fakturę VAT.
 7. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Kupującego przez Sprzedawcę.
 8. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Kupujący może składać w dowolnej formie. Sprzedawca preferuje formę pisemną, gdzie pismo reklamacyjne może być wysłane na adres Sprzedawcy, jak również w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy info@limitedbuy.pl
 9. Sprzedawca zaleca aby reklamowany Towar był czysty, co znacznie przyśpieszy rozpoznanie zgłoszenia reklamacyjnego
 10. W zgłoszeniu reklamacyjnym Kupujący podaje szczegóły reklamacji, w szczególności żądanie związane z reklamacją, informację jaki Towar reklamuje, kiedy wada została zauważona, jak również okoliczności uzasadniające reklamację i żądania Kupującego. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać aktualny adres zwrotny Kupującego, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Kupującym.
 11. Sprzedawca wciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru. Kupujący ma możliwość przesłania dokumentacji fotograficznej reklamowanego Towaru na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy info@limitedbuy.pl, na podstawie której Sprzedawca może rozpatrzyć reklamację Towaru wciągu 14 (czternaście)dni, od dnia zgłoszenia zawierającego reklamację.
 12. Jeżeli w wyniku uznania przez Sprzedawcę  reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację  odrzucono jako niezasadną, Sprzedawca niezwłocznie zwróci taki Towar  na podany przez Kupującego adres, chyba że zostanie ustalona z Kupującym inna forma przekazania Towaru.
 13. Jeżeli Sprzedawca na żądanie Kupującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie  roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez Sprzedawcę, przy  użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
 14. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Kupującego odebrany, Sprzedawca wezwie Kupującego na piśmie lub ewentualnie w  inny  sposób z Nim osobiście uzgodniony, do odbioru Towaru w terminie 14 dni  od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca będzie uprawniony do naliczania opłat za przechowanie towaru w kwocie 100 zł za każdy dzień
 15. Reklamacja złożona bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, lub bez podania numeru zamówienia w następstwie którego została dokonana sprzedaż,  nie będzie rozpatrywana.
 16. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia  gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej Sklepu.
 17. Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice.
 • 3 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Zasady odstąpienia od umowy uregulowane poniżej dotyczą wyłącznie Kupującego będącego Konsumentem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje Towar –od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach –od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów –od dnia ich zawarcia. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem np. na adres e-mail: info@limitedbuy.pl Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru.
 6. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W wypadku odstąpienia Kupujący będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niepogorszonym. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 13. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 14. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • 4 Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie pytania dotyczące Strony Internetowej Sklepu mogą być przedmiotem rozmowy z Infolinią Konsumencką
 2. Wszelkie doręczenia towarów tytułem rękojmi lub odstąpienia od umowy, wraz z pisemnymi oświadczeniami powinny być kierowane na adres Sprzedawcy podany w KRS.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. Kupujący będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji
  i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 7. Regulamin wchodzi wżycie z dniem 1.05.2020 r.

 

 

 

Formularz odstąpienia od umowy do pobrania tutaj

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl