Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.limitedbuy.pl dla klientów korzystających z usług sklepu po 25 grudnia 2014

 

 

 

1. DEFINICJE

 

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

5. DOSTAWA

 

6. PŁATNOŚĆ

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. DEFINICJE

 

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwaniadostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

 

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkachprzewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadającaograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjnanieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierzazawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

 

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 zezm.).

 

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna, dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenieUsługi elektronicznej z przedsiębiorcą nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje oZamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

 

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowysprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

 

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonanaz wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

 

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.limitedbuy.pl, za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę oświadczenie Usługi elektronicznej.

 

1.10. SPRZEDAWCA – Robert Lubina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Veral Robert Lubina (adres prowadzenia działalności: Przemysłowa 60; 43-100 Tychy) wpisany do CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6462828133, REGON 243046436, adres pocztyelektronicznej: info@limitedbuy.pl, numer telefonu: +48 790 269 005(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

 

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnegozawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę zapośrednictwem Sklepu internetowego.

 

1.14. USŁUGODAWCA – Robert Lubina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Veral Robert Lubina (adres prowadzenia działalności: Przemysłowa 60; 43-100 Tychy), wpisany do CentralnejEwidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6462828133, REGON: 243046436, adres poczty elektronicznej: info@limitedbuy.pl, numer telefonu: +48 790 269 005 (opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowysprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

 

 

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek prawKlienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględniewiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu zpowyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

 

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także regulujewarunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

 

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

 

Roberta Lubina

 

prowadzącego działalność gospodarczą

 

pod nazwą Veral Robert Lubina

 

adres: Przemysłowa 60

 

43-100 Tychy

 

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej

 

NIP: 646-282-81-33

 

REGON: 243046436

 

Adres poczty elektronicznej: info@limitedbuy.pl

 

Adres strony internetowej: www.limitedbuy.pl

 

Numer telefonu: +48 790 269 005

 

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwegooperatora)

 

Kontakt z Usługodawcą możliwy jest: pod numerem telefonu 790 269 005 (opłata jak za połączenie standardowe - według cennika właściwego operatora), za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie (zakładka "Kontakt") oraz:

 

- w przedmiocie faktur i płatności pod adresem poczty elektronicznej ewa@limitedbuy.pl

 

- w przedmiocie sprzedaży detalicznej i zapytania o produkt pod adresem poczty elektronicznej: info@limitedbuy.pl

 

- w przedmiocie sprzedaży hurtowej pod adresem poczty elektronicznej: robert@veral.pl oraz za pośrednictwem programu Skype, użytkownik: grand.deal

 

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

 

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

 

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

 

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którymposługuje się Usługodawca:

 

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

 

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

 

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

 

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript icookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

 

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

 

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem idobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnejosób trzecich.

 

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócającyfunkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeńoraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

 

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środkitechniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługielektronicznej.

 

2.12. Usługodawca zobowiązany jest do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

 

 

 

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie ina warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

 

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta wSklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

 

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

 

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowegooraz Hasło.

 

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnegoformularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta wmomencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

 

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepieinternetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

 

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularzaumożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony iulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

 

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czasnieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminuwypowiedzenia.

 

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czasnieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, wszczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musimieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznymco najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniemstosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–dniowego okresu wypowiedzenia.

 

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczonyprzez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasietrwania umowy.

 

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługielektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

 

 

 

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowychSklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich izawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednakkosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia orazdostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”. Klient zobowiązany będzie do uiszczenia kosztów dostawy. Wszystkie produkty dostępne w asortymencie Sklepu są wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przezKlienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez KlientaZamówienia.

 

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść nastronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu owyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

 

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożeniaZamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

 

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawyProduktu, sposób płatności.

 

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia wformularzu pola „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.

 

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, copowoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia iprzyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany wtrakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

 

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożeniaZamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierowaćsię wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepuinternetowego.

 

 

 

5. DOSTAWA

 

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż wterminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowasprzedaży.

 

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

 

5.2.1. transportem własnym; lub

 

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

 

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej

 

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia.

 

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwemprzewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkachtego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialnościprzewoźnika.

 

 

 

6. PŁATNOŚĆ

 

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

 

6.1.1. Za pobraniem;

 

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepuoraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

 

6.1.3. PayU

 

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klientzobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jejzawarcia, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

 

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyćdostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 

 

 

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o

 

świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowneoświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanieoświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przezKonsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Przemysłowa 60, 43-100 Tychy.

 

7.2. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostępnego na stronie internetowej Sklepu, jednak skorzystanie z powyższego wzoru nie jest obowiązkowe.

 

7.3. Termin 14 - dniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy oświadczenie Usługi elektronicznej, biegnie od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik, w przypadku Umowysprzedaży. W przypadku gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej termin 14 - dniowy biegnie od dnia jej zawarcia.

 

7.4. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznejjest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

 

Jeżeli Klient będący konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

 

7.5. Zwrot płatności Klientowi następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

7.6. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek odesłać lub przekazać produkt Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin powyższy zostanie zachowany jeśli Klient odeśle produkt przed upływem 14 dni.

 

7.7. Klient musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 

7.8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy od Klienta lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

7.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy w wyniku korzystanie z niej w sposób wykraczający ponad to, co konieczne dla stwierdzenia jej charakteru, cech i funkcjonowania.

 

7.10. W chwili odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sprzedawcą.

 

7.11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w odniesieniu do umów:

 

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 

h) w której Klient wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

 

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

 

 

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO ORAZ POSTANOWIENIA GWARANCYJNE

 

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

 

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celuniezwiązanym z jego działalnością zawodową lub gospodarczą. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeśli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową.

 

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie, na adres: Przemysłowa 60, 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@limitedbuy.pl

 

8.1.3. Klient ma prawo do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi w terminie 2 lat od dnia wydania mu Produktu.

 

8.1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lubw inny podany przez Klienta sposób.

 

8.1.5. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Produkt będący przedmiotem reklamacji, na koszt Sprzedawcy, na wskazany przez Sprzedawcę adres. Jeżeli z uwagi na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania byłoby to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, Klient zobowiązany jest udostępnić Sprzedawcy Produkt w miejscu, w którym się on znajduje.

 

8.1.6. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia ztego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

 

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej:

 

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na adres Przemysłowa 60 43-100 Tychy lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@limitedbuy.pl

 

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14 dni liczącod dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

 

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczącychprzedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości orazdanych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

 

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni.

 

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany wzgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

 

 

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

 

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

9.2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

9.3. Wszelkie spory wynikłe między stronami rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania, pod warunkiem, iż Sprzedający wyrazi na to zgodę, z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności z mediacji prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje w przedmiocie do trybu i procedur mediacyjnych uzyskać można na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php. Klient skorzystać może również z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

 

9.4. Regulamin wchodzi w życie dnia 25 grudnia 2014 r.

 

Regulamin sklepu internetowego www.limitedbuy.pl dla klientów przed 25 grudnia 2014 r.

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIE OGÓLNE

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

5. DOSTAWA

6. PŁATNOŚĆ

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania

dostępu do Konta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

1.2. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach

przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca

ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zamierza

zawrzeć lub zawarła Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej.

1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze

zm.).

1.4. KONSUMENT – osoba fizyczna dla której zawarcie Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie

Usługi elektronicznej nie jest związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5. KONTO (KONTO KLIENTA) – podstrona Sklepu, w ramach której gromadzone są m.in informacje o

Zamówieniach Klienta w Sklepie internetowym.

1.6. PRODUKT – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie internetowym będąca przedmiotem Umowy

sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

1.8. REJESTRACJA – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta, dokonana

z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu.

1.9. SKLEP INTERNETOWY (SKLEP) – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem www.limitedbuy.pl za pośrednictwem którego Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej.

1.10. SPRZEDAWCA – Robert Lubina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Veral Robert Lubina (adres prowadzenia działalności: Przemysłowa 60; 43-100 Tychy) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462828133, REGON 243046436, adres poczty

elektronicznej: info@limitedbuy.pl, numer telefonu: +48 790 269 005

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

1.11. STRONA – Usługodawca, Sprzedawca lub Klient.

1.12. UMOWA SPRZEDAŻY (UMOWA) – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu cywilnego

zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę za

pośrednictwem Sklepu internetowego.

1.14. USŁUGODAWCA – Robert Lubina prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Veral Robert Lubina (adres prowadzenia działalności:Przemysłowa 60; 43-100 Tychy) wpisany do Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez

ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6462828133, REGON 243046436, adres poczty

elektronicznej: info@limitedbuy.pl, numer telefonu: +48 790 269 005

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

 

1.15. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży Produktu i określające istotne jej warunki.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw

Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie

wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z

powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

2.2. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego.

2.3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje

warunki zawierania Umów sprzedaży w Sklepie internetowym.

2.4. Sklep Internetowy prowadzony jest przez:

Imię i nazwisko (nazwa)

Robert Lubina prowadzący działalność gospodarczą

pod nazwą Veral Robert Lubina

Adres zamieszkania / prowadzenia

działalności / siedziby Przemysłowa 60 43-100 Tychy

Organ, który zarejestrował działalność

gospodarczą przedsiębiorcy, a także

numer, pod którym przedsiębiorca

został zarejestrowany

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej

prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki

NIP 646-282-81-33

REGON 243046436

Adres poczty elektronicznej info@limitedbuy.pl

Adres strony internetowej www.limitedbuy.pl

Numer telefonu

+48 790 269 005

(opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego

operatora)

2.5. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:

2.5.1. Konto Klienta w Sklepie internetowym;

2.5.2. Interaktywny formularz umożliwiający Klientom złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym.

2.6. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym

posługuje się Usługodawca:

2.6.1. Komputer z dostępem do Internetu;

2.6.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

2.6.3. Zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768 pikseli;

2.6.4. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą,

JavaScript i cookies; Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i

cookies; albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej.

2.7. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.8. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

2.9. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i

dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej

osób trzecich.

2.10. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający

funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń

oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej.

2.11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów Usługodawca podejmuje środki

techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi

elektronicznej.

3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. W ramach Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

3.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.

3.3. Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w

Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.

3.3.1.1. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym

następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu,

miejscowość wraz z kodem pocztowym), adres e-mail, numer telefonu kontaktowego

oraz Hasło.

3.3.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego

formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w

momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie

internetowym jest zawierana na czas nieoznaczony.

3.5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza

umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i

ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

3.6. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:

3.6.1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w każdym czasie i bez wskazania przyczyn, z zachowaniem 7–dniowego terminu

wypowiedzenia.

3.6.2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi elektronicznej zawartą na czas

nieoznaczony w wypadku, gdy Klient obiektywnie rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w

szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym. Naruszenie regulaminu musi

mieć charakter obiektywny i bezprawny. Wypowiedzenie może być złożone po bezskutecznym

co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem

stosownego terminu. Rozwiązanie umowy następuje w takim wypadku z zachowaniem 14–

dniowego okresu wypowiedzenia.

3.6.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony

przez którąkolwiek ze Stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie

trwania umowy.

3.6.4. Niezależnie od powyższych postanowień Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi

elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia Stron.

4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o Produktach podane na stronach internetowych

Sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny,

stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego podana jest w złotych polskich i

zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz cła. Ceny Produktów nie zawierają jednak

kosztów dostawy, które – jeżeli występują – są wskazywane w trakcie składania Zamówienia oraz

dostępne są na stronie Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy”

4.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez

Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym,

które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta

Zamówienia.

4.4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pomocą interaktywnego formularza należy wejść na

stronę internetową Sklepu internetowego, dokonać wyboru Produktu i złożyć w oparciu o

wyświetlane Klientowi komunikaty i informacje Zamówienie za pomocą interaktywnego formularza.

4.4.1. W trakcie składania Zamówienia należy wskazać następujące dane niezbędne do złożenia

Zamówienia: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem

pocztowym), numer telefonu kontaktowego, Produkt, ilość Produktu, miejsce i sposób dostawy

Produktu, sposób płatności.

 

4.5. Złożenie Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza następuje w momencie kliknięcia w

formularzu pola „ZAMAWIAM”.

4.6. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie (1) potwierdza jego otrzymanie, co

powoduje związanie Klienta jego oświadczeniem oraz (2) przyjmuje Zamówienie do realizacji

– w tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i

przyjęcie go do realizacji następuje przez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości na podany w

trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej (adres e-mail).

4.7. W trakcie składania Zamówienia za pomocą interaktywnego formularza – do momentu złożenia

Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować

się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu

internetowego.

5. DOSTAWA

5.1. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży dostawa Produktu zostanie zrealizowana nie później niż w

terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa

sprzedaży.

5.2. Sprzedawca dostarczy Produkty zgodnie z wyborem Klienta:

5.2.1. transportem własnym; lub

5.2.2. za pośrednictwem poczty lub przewoźnika wskazanego w trakcie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa Produktów dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej

5.4. Koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu składania Zamówienia

5.5. Zgodnie z art. 545 § 2 Kodeksu Cywilnego w razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem

przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach

tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu,

obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności

przewoźnika.

6. PŁATNOŚĆ

6.1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

6.1.1. Za pobraniem;

6.1.2. Przelewem bankowym (dane rachunku bankowego Sprzedawcy wskazane są na stronie Sklepu

oraz w wiadomości e-mail przesłanej do Klienta po złożeniu Zamówienia).

6.1.3. PayU

6.2. W wypadku sposobu płatności innego niż płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki Klient

zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia , chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej.

6.3. W wypadku Klientów nie będących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć

dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o

świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie

oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez

Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Przemysłowa 60 43-100 Tychy

7.2. Termin dziesięciodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o

świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy

sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

 

7.3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej

jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony

świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach

zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty

dokonania przedpłaty.

7.4. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny

wskazany przez Konsumenta sposób.

7.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:

(1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa

powyżej w pkt 7.1 oraz 7.2; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na

informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;

(3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen

na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym

przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich

charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6)

dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

8. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu

niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z

Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz.

1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na

adres Przemysłowa 60 43-100 Tychy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: info@limitedbuy.pl

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub

w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z

tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej.

Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień

Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w

zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży

konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych można zgłaszać pisemnie na

adres Przemysłowa 60 43-100 Tychy lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na

adres: info@limitedbuy.pl

8.2.2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie 14dni licząc

od dnia, w którym zauważył nieprawidłowości w świadczeniu Usługi elektronicznej.

8.2.3. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących

przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz

danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie

14 dni.

8.2.5. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w

zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

9. POSTANOWIENIE KOŃCOWE.

9.1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 

9.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl